do kasy suma: 0,00 zł
+48 22 128 48 71
info@uspshop.pl
wyszukiwarka zaawansowana

Problem z kodem?

Nie znasz kodu części zamiennej do urządzenia? Skontaktuj się z naszym technikiem.

+48 22 128 48 71
wew. 103
Regulamin

          Regulamin sklepu internetowego USP Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 25.05.2018 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Administrator - Universal Service Provider Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000533195, z siedzibą w Zabrzu (41-807) przy ul. Mickiewicza 64 (który to adres jest również adresem do korespondencji) o numerze NIP 6482772594, REGON 360184260 i kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@uspshop.pl numer telefonu:(+48)22 1284871

 

Sklep – prowadzona przez Administratora platforma teleinformatyczna, umożliwiającą

Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Towarami oferowanymi przez Administratora, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług

 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu

 

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0 i wyższej,Safari 5.1.7. i wyższej (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.).

 

 

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 

3.1. W ramach prowadzonego Sklepu, Administrator oferuje sprzedaż Towarów AGD (produktów znajdujących się w ofercie Sklepu) Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu przez nich zamówienia.

3.2.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

    3.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Administratora:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola <Wyślij> oraz

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika  następujących danych : imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.

        3.3.1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@uspshop.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 64, 41-807 Zabrze

    3.4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków

 (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i

(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola <Zamówienie> z obowiązkiem zapłaty do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących : imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, państwo), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

        3.4.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

        3.4.2. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika 

(1) podaniu w zakładce <Newsletter> widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola <Zapisz się>. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.

        3.4.3.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w stosowny link podany w wiadomości danego Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@uspshop.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 64, 41-807 Zabrze

 

IV SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

    4.1.Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

        4.1.1.Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Pay Pal.

        4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

            4.1.2.1.Bank: ALIOR BANK- numer rachunku: 88105012981000009203828034

 

        4.1.4.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Payu. Aktualne możliwe sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy Płatności

            4.1.4.1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem serwisu Payu. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

       5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

    5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    5.2.Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.

    5.3.Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

        5.3.1.Przesyłka kurierska

    5.5.Termin dostawy Produktu do Użytkownika wynosi od 5 do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika liczy się w następujący sposób:

        5.5.1.W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

        5.5.2.W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    5.6.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Użytkownika  w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Użytkownika w terminie do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Użytkownika liczy się w następujący sposób:

        5.6.1.W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Administratora.

        5.6.2.W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

VI REKLAMACJE 

 

6.1. Administrator ma obowiązek dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;

 1. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

6.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Użytkownik może zgłaszać reklamacje

 • osobiście pod adresem: ul. Mickiewicza 64, 41-807 Zabrze
 • pisemnie na adres: ul.; Mickiewicza 64, 41-807 Zabrze
 • telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 22 204 37 54 
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@uspshop.pl;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Formularz Kontaktowy

 

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 4.1. Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Sklepu. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

 

 

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

7.1. Zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia.

7.2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć

osobiście pod adresem: ul. Mickiewicza 64 41-807 Zabrze;

pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 64, 41-807 Zabrze;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@uspshop.pl;

przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Wzór formularza. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

    7.3.1.dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)  od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach  od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony  od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

    7.3.2.dla pozostałych umów  od dnia zawarcia umowy.

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Administrator nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

VIII DANE OSOBOWE 

 

8.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

8.2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników - :

 1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

8.3. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie  imię i nazwisko, e-mail, telefon  osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

8.4. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

8.5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

8.6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

8.9. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

8.10. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.

Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

8.11. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

8.12. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl. 7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

  

 

 

 

do góry

Wybierz sprzęt

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl